Efekty projektu

Planowane efekty projektu:

* Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 48 osób

* Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – 39%

* Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 54%

* Minimalny poziom efektywności zawodowej – 27%

* Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 27 osób

* Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 9 osób

* Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 63 osoby

* Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie – 40 osób

* Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 3 osoby

* Liczba wszystkich osób objętych wsparciem w projekcie – 130 osób

* Liczba osób objęta szkoleniami, których efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji – 130 osób

* Liczba osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET – 90 osób

* Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci co najmniej trzech elementach indywidualnej i

kompleksowej pomocy, w tym dwóch elementów obligatoryjnych – 130 osób

* Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie – 65 osób

* Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie – 26 osób